Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺ Volta Eu Merco Na Laracha ✺

1333 bonos de 30€

Merca 20€

e canxea 10€

Merca 40€

e canxea 20€

Merca 60€

e canxea 30€

gañadores dos bonos

Recollida dos bonos

*IMPORTANTE: Para a recollida do bono, débese acceder co DNI orixinal do beneficiario do bono. No caso de acudir en representación do beneficiario, requírse contar cunha autorización escrita.

Podes descargar o documento a cumprimentar para a recollida do bono aquí: Documento recollida bono e autorización.

Tes un comercio?
Únete á campaña.

Tes un comercio?
Únete á
campaña.

O formulario habilitarase o día 16 de maio ás 00:00
Prazo de solicitude finalizado
Rexistro establecementos e negocios 2024
Declaro que:

- Que cumpro cos requisitos establecidos na convocatoria e que os datos indicados son certos, así como que dispoño de establecemento permanente e/ou licenza de taxis na Laracha e que reúno as condicións legalmente establecidas para o exercicio da miña actividade.

- Que son persoa empresaria autónoma ou representante de pequena e mediana empresa de conformidade co previsto no anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño).

- Estar ao corrente co cumprimento das obrigas coa Axencia estatal de Administración tributaria (AEAT) coa Seguridade Social, e co Concello da Laracha.

-Que colaborarei en todas as accións de comunicación, prensa e relacións públicas do evento, así como a dar a maior difusión nas redes sociais do meu establecemento adherido; así como a ter exposto nun lugar visible dende o exterior o material publicitario da campaña, para dar unha imaxe corporativa.

- Que non estou incurso/a nas prohibicións previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

- Que autorizo ao Concello da Laracha para o tratamento dos datos achegados relativos ao establecemento que represento, en materia de protección de datos persoais nos termos que se establezan nas presentes bases da convocatoria.

Es veciño/a?
Consegue os teus
bonos

Eres veciño/a?
Consegue os teus bonos

O formulario habilitarase o día 16 de maio ás 00:00​
Prazo de solicitude finalizado
Rexistro Veciños 2024
Declaro que:

- Declaro responsablemente que non estou incurso nas prohibicións previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións para obter a condición de beneficiario/a.

- Declaro responsablemente que cumpro cos requisitos establecidos na convocatoria e que os datos indicados son certos e que me atopo ao corrente coas miñas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

Eres veciño/a?
Consegue os teus
bonos

Eres veciño/a?
Consegue os teus bonos

A partir do 10 de maio poderás solicitar aquí o teu bono

*Data límite para canxear bonos 23 de xuño

Poderás canxear os teus bonos nos comercios adheridos á campaña

DATAS IMPORTANTES

remate solicitude de bonos

publicación listaxe de gañadores

datas para canxear os bonos

30/05

07/06

10-20
/06

10-30
/06

sorteo (de ser preciso)

recollida de bonos

30/05

remate solicitude de bonos

sorteo de ser preciso

07/06

publicación listaxe de gañadores de bonos

10-20
/06

recollida de bonos

10-30
/06

datas para gastar os bonos nos locais adheridos

preguntas frecuentes

FAQ´s veciños

Eu Merco na Laracha é un programa de axudas economicas para fomentar o consumo nos establecementos do municipio. Consiste en una entrega de 3 vales por valor de 30 euros en total para canjear a los participantes del programa.

Os bonos pódense solicitar cubrindo un sinxelo formulario dende móbil, pc, tablet ou acudindo ao Edificio Administrativo ata o 30 de maio.

Os establecimentos participantes na campaña de promoción e reactivación do comercio local estarán dispoñibles na sección “Comercios Participantes” desta web.

Cada veciño pode solicitar unha soa vez o seu bono por valor de 30 euros.

Os bonos poden canxearse nos establecementos participantes do programa Eu merco na Laracha á hora de realizar a compra.

Por unha compra de 20 euros, podo entregar 1 bono de 10 euros. Por unha compra de 40 euros, podo entregar 2 bonos de 10 euros, en total 20 euros. Por unha compra de 60 euros, podo entregar 3 bonos de 10 euros, en total 30 euros.

FAQ´s veciños

Os bonos podo gastalos entre o 5 eo 23 de xuño, ámbolos dous días inclusive.

Se o establece no acepta o bono debo comunicalo de inmediato ao concello.

Non, os bonos só podo gastalos nos establecementos físicos adheridos ao programa.

Nese caso farase un sorteo automático que determinará como 1.333 veciñas e veciños beneficiarios.

Os beneficiarios dos bonos deben pasar a recollelos ó Edificio Administrativo entre os días 10 e 20 de xuño, ambos inclusive. Pasadas estas datas, aqueles bonos non retirados polos beneficiarios serán entregados aos seguintes da listaxe de reserva.

Entre o 10 e o 30 de xuño, ambas datas inclusive.

FAQ´s comercios

Para solicitar a túa adhesión ao programa, debes cubrir o formulario de inscripción dispoñible na sección “Rexistro comerciantes” da páxina web.

O prazo de solicitude para incorporarse ao programa Eu merco na Laracha está aberto ata o 30 maio de 2024 (inclusive).

Para canxear o bono da campaña Eu merco na Laracha, os clientes deberán presentar o bono no momento da compra. Os establecementos adheridos descontarán do total da compra o importe do bono. Os bonos non son acumulables nin canxeables por diñeiro.

O bono non terá validez despois do día 30 de xuño. Se un cliente tenta utilizar un bono fóra do prazo, o establecemento adscrito non poderá aceptalo.

Se un cliente quere devolver ou cambiar un produto adquirido cun bono, deberá proceder como en calquera outra devolución ou cambio. O establecemento deberá realizar a devolución ou cambio e o cliente non terá dereito a recuperar o importe do bono utilizado.

FAQ´s veciños

Os establecementos adheridos ao programa Eu merco na Laracha, unha vez pasado o día 30 de xuño, poderán presentar a factura co importe total dos bonos recollidos xunto cos mesmos, para a súa verificación e posterior pago.

Entre as obrigas dos establecementos adheridos ao programa Eu merco na Laracha figuran a aceptación como forma de pagamento dos vales emitidos polo programa, o respecto das datas de vixencia dos bonos, a promoción da campaña no seu establecemento e a colaboración coa organización do programa.

Se non podo cumprir coas miñas obrigas como establecemento adherido ao programa Eu merco na Laracha, deberei comunicalo á organización do programa canto antes e acordar con eles unha solución.

Podes obter o material publicitario da campaña dirixíndote á Axencia de desenvolvemento local do Concello no edificio administrativo.

Bases da campaña